İnönü Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü

İnönü Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
İnönü Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü
Grafik Tasarım Bölümü 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılında Öğrenci Alıyor.
2014 – 2015 İnönü Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Açılmıştır. Yetenek Sınavı ile öğrenci Alımı Gerçekleşecektir.

İnönü Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü Sınav Detayları ;
Aday Kabul Şartları
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2014 yılı YGS-1, YGS-2, YGS-3, YGS-4, YGS-5, YGS-6 puan türlerinin herhangi birinden
en az 140 puan almak.
Başvuru form dilekçesi (Başvuru formu online olarak www.inonu.edu.tr adresinden
doldurulacaktır.)
Sınava Giriş Belgesi (Adaylar 18.06.2014 tarihinden itibaren giriş belgesinin çıktısını web
üzerinden alabilecektir. Adaylara herhangi bir giriş belgesi gönderilmeyecektir)

Özel Yetenek Sınav Tarihi ve Yeri
Öğrenci Kontenjanı: 15 (on beş)
Başvuru Tarihi: 16-24 Haziran 2014
Özel Yetenek Sınavı 25 Haziran 2014 (Çarşamba) tarihinde saat 9.00’da Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi B-Blok’ta yapılacaktır. Tüm adayların 8.30’da sınav yerinde hazır Bulunması Gerekmektedir.
İlan edilen gün ve saatlerde mazereti olsa bile sınava girmeyen adaylar sınav haklarını kaybederler.
Sınav için gereken resim altlığı ve çizim yapılacak resim kâğıdı (Dekanlık onaylı) Dekanlık
tarafından verilecektir. Diğer malzemeler (kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç vs.) adaylar
tarafından getirilecektir.

MEB Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmen atamalarına esas oluşturan alanlara ilişkin,
“MEB’e Bağlı Eğitim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan
Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlarına İlişkin Çizelge”de yer alan
programlara mahsus olmak üzere, alan fakültelerinden mezun olanlar için mezuniyet
sonrası pedagojik formasyon sertifika programının devamına karar verilmiştir.

Özel Yetenek Sınavının Uygulanışı
Özel Yetenek Sınavı tek oturumda, tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tek oturumlu
ve tek aşamalı bu sınavda adayların ikiz kâğıt üzerine yapacağı MODELDEN DESEN ve
İMGESEL TASARIM çalışması birlikte değerlendirilecektir. Sınavda sorulacak sorular,
kullanılacak kâğıtların ölçüleri ve sınav şekli tamamen sınav jürisinin kararına bağlıdır.

Özel Yetenek Sınavının Yapılışı ile İlgili Açıklamalar
Özel Yetenek Sınavı, Sınav Yürütme Kurulu Başkanlığınca önceden ilan edilmiş gün, saat
ve yerde yapılır. Daha önce duyurulmuş sınav saatinden önce sınava başlanamaz. Ancak
zorunlu nedenlerle sınavın başlama saati Sınav Yürütme Kurulu kararı ile ileri bir saate
alınabilir.
Adaylar sınava girmek için o sınavın başlayacağı saatten yarım saat önce ve yanlarında
getirmeleri gerekli belge (fotoğraflı giriş belgesi, özel kimliği (nüfus cüzdanı veya
pasaport) ve gereçlerle (kalem, silgi, kalem açacağı, kıskaç vs.) birlikte sınav yerinde hazır
bulunurlar. Her aday ancak bilgisayar tarafından kura ile belirlenen ve giriş belgesinde
yazılı olan derslikte sınava girebilir. Giriş belgesi ve özel kimliği (nüfus cüzdanı ya da
pasaport) olmayan adaylar kesinlikle sınava alınmaz. Adayların cep telefonu ile sınava girmeleri yasaktır. Adayların sınav sırasında uymak zorunda oldukları kurallar, görevlilerce
kendilerine hatırlatılır. Kurallara uymayanlar veya sınav disiplinini bozanlar sınav dışı
bırakılır ve haklarında yasal işlem yapılır.
Adaylar sınav başlamadan önce sınav kâğıtlarında kimlik belirtmek için ayrılan köşeye
tükenmez kalemle ad, soyadı ve aday numaralarını yazarlar. Bu köşe sınav sonuna kadar
açık kalır. Sınav giriş belgeleri görevlilerce incelenir. Sınav sona erince ad, soyadı ve aday
numarası yazılı köşeler kimlik tespiti yapılmak suretiyle aday tarafından salon
sorumlularının önünde kapatılarak teslim edilir. Sınav kâğıdı üzerinde işaret niteliği taşıyan
yazı, çizim, rakam, boya v.s işaret bulunamaz. Buna uymayan kâğıtlar tutanakla iptal edilir.
Sınav kâğıtları daha sonra görevlilerce sınav Yürütme Kurulu Başkanlığına teslim edilir.
Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesi
Sınav kâğıtlarının değerlendirilmesi, kâğıtların kapalı kimlik yerleri açılmadan jürinin ortak
kararı ile 100 tam puan üzerinden mukayeseli değerlendirme yöntemi ile yapılır. Jüri
tarafından tespit edilen ortak not, sınav kâğıdının üstüne yazılır.
49 ve altı puan alanlar başarısız kabul edilir ve değerlendirme dışı bırakılır. 50 ve yukarı
puanlar Özel Yetenek Sınav Puanı (ÖYSP) olarak kabul edilir.
Daha sonra sınav kâğıtlarındaki kimlik yazılı köşeler açılarak verilen notlar bilgisayara
işlenir; Sınavı kazanmaya esas olacak kesin hesaplama ve sıralama ÖSYS kılavuzundaki
Özel Yetenek Sınavı ile Seçme Yönetimi’nde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

Özel Yetenek Sınav Sonucunun İlanı ve Kayıt
Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, Üniversitemizin Web sayfasında
ilan edilecektir.
Asil ve yedek listeden kazananların kayıtları, Ağustos ayı içinde Üniversite tarafından ilan
edilecek kayıt dönemi içinde yapılacaktır.
Asil listeden kazanan adaylar belirtilen tarihlerde kayıtlarını yaptırmadıkları takdirde kayıt
haklarını kaybederler. Asil listeden kayıt yaptırmayanların yerine kontenjan doluncaya
kadar yedek listeden adaylar sırasıyla çağrılacaktır.

Kaynak : inonü Üniversitesi